دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

پرسشنامه هنرآموزان حسابدری فنی(کیفیت و امکانات آموزشی)

هنرآموز گرامی

لطفا وارد لینک زیر شده  و به سوالات مطرح شده با دقت  و صحت پاسخ دهید. امید است با همکاری شما بزرگواران ،گامی موثر برداشته شود.

پرسشنامه  هنرآموزان حسابداری

پوسته Mission News توسط Compete Themes.