دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

به تصویر زیر دقت نموده و آنرا در ۵ خط توصیف نمایید تا تاریخ۱۸ /۲/ از طریق لینک زیر ارسال فرمایید

https://zfrmz.com/oXeXGpED5AzCr4Q7xKVt

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.