دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

طرح درس ملی

همکاران محترم برای تهیه طرح درس می توانید از فایل زیر استفاده نمایید.

فایل طرح درس                فایل طرح درس

نمونه طرح درس کامل شده

طرح_درس _بهای تمام شده  ملی 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.