دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در

نتایج مسابقات هنرجویان پایه دهم شهرستان زاهدان

نتایج مسابقات هنرجویان پایه دهم شهرستان زاهدان به ترتیب رتبه کسب شده:

۱- مرجان ارباب              هنرستان: زینب کبری(س)

۲- محمد مینایی             هنرستان: شهید قهقایی

۳-احمد علی شفیعی     هنرستان: حضرت ابوالفضل (ع)

۴- حنانه نیکبخت           هنرستان:خدیجه کبری(س)

۵- یوسف یادی             هنرستان:دکتر شریعتی

۶- احسان شهنواز      هنرستان: دکتر شریعتی

نتایج مسابقات هنرجویان پایه یازدهم شهرستان زاهدان

نتایج مسابقات  هنرجویان پایه یازدهم به ترتیب رتبه کسب شده:

۱- مطهره   الله بخش         هنرستان: خدیجه کبری(س)

۲- عرفان    براهویی          هنرستان: حضرت ابوالفضل(ع)

۳- نصراله     براهویی        هنرستان:دکتر شریعتی

۴- زهرا   پیمانی             هنرستان:زینب کبری(س)

۵- عبدالواحد  داوری              هنرستان: دکتر شریعتی

۶-  صدیقه  حسامی            هنرستان: فرهنگیان

۷-  محمد  کرد              هنرستان:شهید قهقایی

پوسته Mission News توسط Compete Themes.