دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

برای شادی روح آقای ابراهیمی صلواتی عنایت فرمایید.

آقای ابراهیمی، خوبی هایتان در ذهن همه هنرآموزان و هنرجویان تا ابدباقی خواهد ماند.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.