دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

🌸 سال نو مبارک 🌸

🌸🌸🌸🌸🌸🌱🌱🌱
همه به شما می گویند:
سال خوبی داشته باشید
ولی من به شما می گویم :
” سال خوبی را برای خودتان خلق کنید ”
به فکر آمدن روزهای خوب نباشید
آنها نخواهند آمد
به فکر ساختن باشید
روزهای خوب را باید ساخت
آرزو می کنم
بهترین معمار سال جدیدت باشی
و تمام آرزوهایت محقق شود🌿🌿🌿

پوسته Mission News توسط Compete Themes.